Westland Lynx

Royal Navy

Taken on Sunday's display day.